VALORANT大会「BoG ENJOY VALORANT シェリフ最強決定戦-シェリフ最強は誰だ」にガチサプがスポンサード

2023年5月31日に開催されたVALORANT大会「BoG ENJOY VALORANT シェリフ最強決定戦-シェリフ最強は誰だ」にガチサプがスポンサードしました。